Limhamns Miljöförening
Sök:
Välkommen till: Limhamns Miljöförening

Huvudmeny

Logga in
Användarnamn:

Lösenord:


Tappat bort lösenordet?

Registrera dig nu!

Nya artiklar
på 13-02-05 - 0.00/10 (0 röster), 664 läsningar
 

LIMHAMNS MILJÖFÖRENING,
EN PRESENTATION

Det är något som är speciellt med Limhamn som plats att vara på.

I Miljöföreningen vill vi sätta ord på det som är bra så att vi kan skydda det mot ogenomtänkta förändringar. Vi vill också klara ut vad som behöver förbättras.

I Limhamn finns en särpräglade miljö med spår av fiskarsamhället och cementindustrin. Man mår väl av att påminnas om hur det var förr. Sedan finns det också närhet till vatten och på vissa ställen fortfarande t o m havsutsikt. En aktiv fiskehamn.

Fläckvis en levande gatumiljö med butiker och restauranger, som gör att människor rör sig på gatorna. Här finns promenadstråk längs stranden. Bebyggelsen är intressant på många håll eftersom man blir intresserad av hur ägarna har tänkt när de byggt och förbättrat under årens lopp.

Vi saknar en del kulturliv. Biblioteket kunde vara öppet när fler har möjlighet och kompletteras med ett kafé.

Vi vill motverka exploatörernas önskan att tjäna pengar på sterila och ointressanta huslimpor.

Vi vill ta vara på allas idéer och vara en länk till beslutsfattarna i Malmö. Kalla dem till möten för förklaringar och diskussioner. Då träffas vi i regel på Tegnérskolan, en byggnad som Miljöföreningen en gång hjälpte till att rädda från att bli parkeringsplats och där Limhamns Konstförening finns. Vi vill verka för att nybebyggelse anpassas till omgivningen och blir variationsrik.

Vi vill att det skall vara tryggt att gå till fots i Limhamn alla tider på dygnet.

Vi vill väcka och stimulera intresset för Limhamnsmiljön och hävda vår rätt till insyn i planeringsfrågor i ett tidigt skede.

Vi har inte alltid lyckats, men vill ta nya tag.

Akuta frågor är bebyggelse på Övägens södra sida och på Cementas gamla fabriksområde.

Vi träffas vid årsmöte, höstmöte, en ”hoddefest” vid våra hoddor och eventuellt vid särskilt anordnade möten om pågående planer.

Välkommen som medlem.

Du kan nå oss med epost till
Nyheter från Limhamn.nu

Kontakta oss!

Att komma i kontakt med oss!

Du kan kontakta oss via Kontakta oss formuläret i huvudmenyn, eller så kan du via mer traditionella metoder kontakta oss enligt adressen nedan:

Limhamns miljöförening
c/o C Westesson
Sarvgränd 2 F
216 12 LIMHAMN
040 - 15 53 93


Du kan även använda kontaktformuläret nedan!
PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 40:e ÅRSMÖTE 2014
Torsdagen den 10 april 2014 kl. 19:00 på Mathildenborg, Rudbecksgatan 2, Limhamn

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt, vin och cider. Alla deltagare hälsades därefter välkomna av Per-Erik Mases.

B / Utdelning av 2014 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Arkitekt Hans Olsson informerade om Bevarandekommittén som delat ut priser sedan 1984. Sedan berättade han om årets belöningar: Gustavgatan 2A och Gamla Gatan 6. Hans läste upp årets motiveringar, se sidorna 3 och 4. Pristagarna berättade om sina renoveringar. På Gustavsgatan 2A fick de t.ex. ta in en Bobcat för att gräva upp källargolven. På Gamla gatan 6 har en dansk murare nu jobbat i 3 år och bl.a. murat upp 50 ton nytt bruk! Pristagarna fick var sin bevarandeplakett för 2014 års Bevarandepris och blommor. Per-Erik tackade Bevarandekommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.

C / Årsmötets föredragshållare kommunalrådet Milan Obradovic, ordförande för Malmös Tekniska nämnd och På Limhamn, hälsades välkommen av Per-Erik Mases.
Milan berättade och visade bilder om utvecklingen i Malmö och Limhamn. Han fick flera frågor om bl.a. Genombrottet, plank vid Karl Johansskolan och Sibbarpsstranden. Milan lovade att ta med sig frågorna som ställdes och följa upp dem inom sitt ansvarsområde. Föreningen lovade att skicka Milan ett påminnelsemail om frågorna. Per-Erik tackade för det intressanta föredraget och förärade honom en bukett och en Limhamnsbok. Åhörarna tackade Milan med en lång applåd.

D/ Därefter öppnades det stadgeenliga Årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Per-Erik Mases
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Sven-Erik Mauritsson och Bertil Melzig
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare, endast om votering krävs.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 700 Årsskrifter började utsändas 23 mars, d.v.s. drygt 14 dagar före årsmötet. Stadgarna kräver 14 dagar.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen som framgår av Årsskriftens sidor 5-6 samt den ekonomiska redovisningen på sidan 29, 30 föredrogs.

§ 4/b Revisionsberättelsen, som finns i Årsskriften, lästes upp av Knut Linse. Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Ordförande i valberedningen Berit Linse berättade att två ledamöter avböjt omval, Yvonne Eliasson och Gunnel Esser. Berit läste sedan upp valberedningens förslag.
Enligt stadgarnas § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Per-Erik Mases (omval)
Christer Grimshorn (omval)
Sven-Erik Mauritsson (nyval)
Roland Öhrstrand (nyval)
Marie Ann-Christin Hansson (nyval)


/b Till suppleanter valdes Ywonne Löfberg (omval)
Agneta Thornberg Knutsson (omval)
§ 7/a Till revisorer valdes: Peter Ludwig (omval)
Knut Linse (omval)

§ 7/b Till revisorssuppleant valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8/a Valberedningen. Valberedningens ordf. ställde upp till omval. Valda blev:
Till ordförande valdes Berit Linse (omval)
Till suppleant Sam Hanéll (nyval)

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2015. Dvs 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ingivna ärenden: Då inga frågor eller ärenden att behandla på årsmötet ingivits uppmanade mötesordföranden de närvarande att ställa frågor senare under kvällen.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften.

§ 12 Övrigt. Per-Erik Mases informerade om föreningens kommande aktiviteter under året:
- Utställning: Lördag den 12 april kl. 13-16 är det vernissage på Limhamns Museum, Soldattorpet, Limhamnsvägen 102 på en utställning om de 40 hus som Limhamns Miljöförening belönat sedan 1984. Utställningen varar till 28 sept. Öppettider: Lördag – söndag kl.13-16.
- Strandstädning: Söndag den 27 april kl. 15-17. Samling vid våra 4 hoddor, utanför korsningen Strandgatan/Götgatan för städning av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps badstrand. Föreningen tillhandahåller säckar. Medtag gärna kaffekorg.
- Hamnfest: Torsdag 31 juli - lördag 2 aug. I år ersätts vår traditionella Hoddefest med att vi medverkar i en stor Hamnfestival som ”På Limhamn” arrangerar. Under festivalen får besökarna möjlighet att besöka en fiskebåt, se hur man röker fisk, prova på vindsurfing, segling, kanot. Man får lära sig mer om havet och Öresund. Där kommer att finnas bodar med mat, hantverk, form, konst och kultur. Det mesta är öppet mellan kl. 10-22. Vi håller våra hoddor öppna mellan kl. 13-17 varje dag.
- Höstmöte. Datum och tema ej bestämt. Separat kallelse sänds till alla medlemmarna.

§ 13 Då inga fler frågor kom upp avslutade Per-Erik Mases årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.
Årsmötet besöktes av nästan 40 medlemmar från 1 till över 90 år. Många stannade kvar en stund och talade med varandra om Limhamns framtid, och om hur vi tillsammans kan påverka den. Enade vi stå, söndrade vi falla..........

Vid protokollet

................................
Christer Westesson
Justeras Justeras

.............................. ................................
Sven-Erik Mauritsson Bertil Melzig


Limhamns Miljöförenings Bevarandepris Nr 41 2014
Gustavsgatan 2A, Kv Sköldpaddan 3
Ägare: Angelika Järvshammar Hanell.

Gustavsgatan 2A är ett av de större ”palatsen” utmed Strandgatan. Det byggdes vid sekelskiftet 1900 och är i jugendstil.
Detta var Kramers villa. Skådespelaren Thor Modeén bodde här i slutet av 1940-talet.

Det var från början en kvadratisk huvudbyggnad med valmat tak.där takytorna möts i en spets i husets mitt, där också skorstenen ligger och med frontespiser på alla fasaders mitt. Mot Strandgatan fanns en balkong och under balkongen en terrass ca 1,5 m över marknivå. Från terrassen gick trappor ner till trädgården
Med tiden gjordes en 11/2 –vånings tillbyggnad med bl.a. festsal mot norr. Marken mot Strandgatan fylldes upp ca 1,5 m och trapporna mot terrassen togs bort.

När nuvarande ägare tog över byggnaden 2012 var den i dåligt skick med betydande skador i putsen, vattenskador, läckande tak (rött taktegel), trasiga stuprör och hängrännor och halvruttna fönstersnickerier. Trädgården var mycket vildvuxen.
Man kunde knappast se huset från Strandgatan.

Ägaren har nu renoverat huset på ett mycket professionellt sätt, varvid ursprungliga detaljer bevarats eller nytillverkats.
Följande har åtgärdats exteriört: ny vit puts, nya vita träfönster och dörrar, nytt tak i grönt glaserat tegel, nya takkupor, nya stuprör och hängrännor. Alla plåtarbeten är i koppar och allt hantverk är i mycket hög klass.
I trädgården har man behållit den högre förut uppfyllda nivån mot Strandgatan.
Det gör att det framför huset ligger en ca 1,5 m förhöjd trädgård bakom mur mot gatan.
Man har tagit bort många träd, buskar och häckar och anlagt ny gräsmatta. Huset som förut var dolt av vegetation framträder nu mycket tydligt från Strandgatan.

Motiv för Bevarandepriset:
De stora villorna från förra sekelskiftet utmed Strandgatan är mycket viktiga att behålla och vårda. De är alla olika och karakteristiska. Var och en har sin egen stil. Villan på Gustavsgatan 2A var nergången. Den har nu renoverats med stort engagemang och kunskap och med hjälp av duktiga hantverkare. Resultatet har blivit en bevarad vacker jugendbyggnad.

Agneta Sallhed-Cannerot, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Margit Åkesson, arkitekt
Hans Olsson, arkitekt,
Olov Tyrstrup, arkitekt
Anders Reisnert, stadsantikvarie
Limhamns Miljöförenings Bevarandepris Nr 42 2014
Gamla gatan 6, Kv. Hummern 2, ”Gallagården”
Ägare: Marie Ann-Christin Hansson och Hansi Roland Serler

Mot Gamla gatan ligger en lång envåningslänga. Man anar inte att längan
ingår i en kringbyggd gård som ligger bakom. Gården beskrivs på 1840-talet, men åldern är okänd. Den består av 5-6 olika byggnader med samma takhöjd och takvinkel. Taken är i rött tegel och fasaderna är i puts (ursprunglig färg troligen gul).
Gården kallas Gallagården efter den skånske husaren Ola Gall (1818-1893), som var jordbrukare, fiskare och krögare på Limhamn. Gamla gatan var huvudstråket i den tidens Limhamn och Galls krog, som låg i byggnaden utmed gatan blev ett centrum.
Sedan dess har gården haft ett skiftande öde. På senare tid har den bl. a inrymt tryckeri, dentallab mm.
De senare ägarna har inte visat intresse av att underhålla byggnaderna och när de har gjort det har resultatet inte blivit bra p.g.a. bristande förståelse och respekt för de gamla byggnaderna. Förfallet gick så långt att byggnaderna länge stod tomma.

De nuvarande ägarna, som tillträdde för tre år sedan, har metodiskt och lugnt gått fram med att rädda byggnaderna. Under dessa tre år har en murare varit anställd på heltid. Han har reparerat murar, putsat om alla fasader, nu i ljusgrå färg, rivit gamla ruttna golv och ersatt dem med nya trägolv på isolering och betongplatta. Taken har fått ny underlagspapp och de gamla tegelpannorna har lagts tillbaka. Alla fönster är bytta till nya specialtillverkade träfönster, nu i mörkgrön färg som övriga snickerier.
Allt utvändigt reparationsarbete är utfört med stor hantverksskicklighet. Man kan ana att hantverkarna har känt sig inspirerade och utmanade att återställa huset till ursprungligt skick.
Det återstår fortfarande att gestalta den inre gården och att åtgärda gatuplank med port mot norr.
Huset mot Gamla gatan används nu som kontor och byggnaderna runt den inre gården som bostad.

Motiv för Bevarandepriset:
Gamla gatan 6,” Gallagården”, tillhör den äldsta bebyggelsen i Limhamn. Den var till för några år sedan i så dåligt skick att man ansökte att få riva den och ersätta den med bostadsbebyggelse (detta beviljades inte av Stadbyggnadsnämnden). Många fruktade att gården skulle försvinna. Så blev lyckligtvis inte fallet. Nu är byggnaden utmed Gamla gatan och all bebyggelse runt den inre gården renoverad. Hantverket är av hög klass och Limhamn kan glädja sig åt att denna vackra och historiskt viktiga bebyggelse finns kvar.


Agneta Sallhed-Cannerot, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Margit Åkesson, arkitekt
Hans Olsson, arkitekt,
Olov Tyrstrup, arkitekt
Anders Reisnert, stadsantikvarie

Utskriftsvänlig Sida Skicka denna artikel till en vänKommande händelser

Xoops
Powered

Copyright: Copyright © 2001-2013 av Limhamns Miljöförening

Themes By
4thefort