PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 41:e ÅRSMÖTE 2015

Onsdagen den 15 april 2015 kl. 18:45 i Limhamns Konsthall, Tegnérskolan Limhamn

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt, vin och cider. Alla deltagare hälsades därefter välkomna av Birgitta Mörnstam.

B / Utdelning av 2015 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Arkitekt Hans Olsson informerade om Bevarandekommittén som delat ut priser sedan 1984. Sedan berättade han om de olika kandidaterna till årets pris och visade sedan bild på årets belöning: V Ansgarigatan 8, fast. Bergtungan 6. Ägarna är Carolina och Fredrik Hylta. Hans läste upp årets motiveringar, se sid 3. Pristagaren berättade om sina renoveringar och visade många ”Före-Efter-bilder”. Pristagaren fick en bevarandeplakett för 2015 års Bevarandepris en Limhamnsbok och blommor. Birgitta Mörnstam tackade Bevarandekommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.
C/  Därefter öppnades det stadgeenliga Årsmötet:

§ 1/a  Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam
/b  Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c  Till justeringsmän valdes Bertil Melzig och Sven-Erik Mauritsson.
/d  Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare, endast om votering krävs.

§ 2  Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 500 Årsskrifter började utsändas 24 mars, d.v.s. drygt 14 dagar före årsmötet. Stadgarna kräver 14 dagar.
§ 3  Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.
§ 4/a  Verksamhetsberättelsen som framgår av Årsskriftens sidor 5-6 samt den ekonomiska redovisningen på sidan 29, 30 föredrogs.

§ 4/b  Revisionsberättelsen, som finns i Årsskriften, lästes upp av Knut Linse. Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Ordförande i valberedningen Berit Linse läste upp valberedningens förslag till omval av hela styrelsen.
Enligt stadgarnas § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a  Till ledamöter valdes   Christer Westesson     (omval)
Tina Mörnstam      (omval)
Carl Henrik Hagéus  (omval)
Per-Erik Mases  (omval)
Christer Grimshorn  (omval)
Sven-Erik Mauritsson  (omval)
Roland Öhrstrand  (omval)
Ann-Christin Hansson  (omval)

/b Till suppleanter valdes  Ywonne Löfberg  (omval)
Agneta Thornberg Knutsson (omval)
§ 7/a  Till revisorer valdes:   Peter Ludwig   (omval)
Knut Linse   (omval)

§ 7/b  Till revisorssuppleant valdes: Hans Åke Arenklo  (omval)

§ 8/a  Valberedningen. Valberedningens ordf. ställde upp till omval. Valda blev:
Till ordförande valdes  Berit Linse    (omval)
Till suppleant    Sam Hanéll    (omval)

§ 9  Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2016. D.v.s. 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10  Behandling av ingivna ärenden: Då inga frågor eller ärenden att behandla på årsmötet ingivits uppmanade mötesordföranden de närvarande att ställa frågor senare under kvällen.

§ 11  Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften.

§ 12  Övrigt. Per-Erik Mases informerade om föreningens kommande aktiviteter under året:
– Strandstädning: Söndag den 26 april kl. 15-17. Samling vid våra 4 hoddor, utanför korsningen Strandgatan/Götgatan för städning av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps badstrand. Föreningen tillhandahåller säckar. Medtag gärna kaffekorg.
– Busstur ned i kalkbrottet, någon söndag i Maj. Roland Öhrstrand beklagade att kommunen inte medger bokning ännu. Vi meddelar på hemsidan och per mail när turen blir av.
– Utställning: Lördag 26 juli-söndag 16 aug. Vi har öppet lördag-söndag kl. 12-15, samt under hela Hamnfestivalen. kl. 12-15 är det premiär på Limhamns Konsthall, Tegnérskolan, på en utställning om de 43 hus som Limhamns Miljöförening belönat sedan 1984. Utställningen är öppen under hela Hamnfestivalen.
– Hoddeträff Söndag 8 september. Vi håller våra hoddor öppna mellan kl. 15-17.
– Höstmöte. Datum och tema ej bestämt. Separat kallelse sänds till alla medlemmarna.

§ 13  Då inga fler frågor kom upp avslutade Birgitta Mörnstam årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.

D / Årsmötets föredragshållare, Agneta Eriksson som är styrelseordförande för Limhamns Folkets Hus och före detta skolkommunalråd, hälsades välkommen av Birgitta Mörnstam. Agneta talade verkligen engagerat om Folkets Hus. Folkets hus har under årens lopp hållet till i 3 egna lokaler och några som man lånat. Dagens Folkets Hus fyller 60 år i år. Åhörarna fick se många bilder av de olika husen o andra detaljer. Hon berättade många intressanta detaljer om Folkets hus-rörelsen och om de olika byggnaderna och bjöd in åhörarna att titta på lokalerna. Roland Öhrstrand gav ytterligare kommentarer till bilderna och höll upp bilderna då tekniken ibland spelade oss ett spratt.
Birgitta Mörnstam tackade för det intressanta föredraget och förärade henne en bukett och en Limhamnsbok. Åhörarna tackade Agneta med en lång applåd.

E / Slutligen tackade miljöföreningens sekr. Birgitta Mörnstam för att hon ställde upp som mötesordförande och presentatör. Hon fick en vacker flaska och en bukett blommor. Åhörarna tackade henne med en lång applåd.
Årsmötet besöktes av nästan 40 medlemmar från 4 till över 80 år. Många stannade kvar en stund och talade med varandra om Limhamns framtid, och om hur vi tillsammans kan påverka den. Enade vi stå, söndrade vi falla……….

Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson
Justeras      Justeras

…………………………                                               …………………………..
Sven-Erik Mauritsson                    Bertil Melzig