Kommittén för God Byggnadsvårds anvisningar för utdelning av priset för god byggnadsvård

Byggnadsvårdsbegreppet kan här avse restaurering, ombyggnad, nybyggnad eller ett väl utfört kontinuerligt underhåll.

Möjliga objekt: Småhus, villor, flerfamiljshus, offentliga byggnader; Kanske även hoddor.

Bedömningsgrunder. Grundläggande vikt lägges vid byggnadens anpassning till gaturummet med omgivande byggnader, så att allt ansluter sig till områdets byggtradition. Betydelsefulla moment dr materialval och exteriörens färgsättning samt vid nybyggnad/ombyggnad huskroppens storlek, proportioner ‑och utformning.

Väsentlig är alltid att materialval och utformning av föns­ter, dörrar, skorstenar, trappor, takfall, trädgård, uthus mm väl ansluter sig till byggtraditionen. Speciellt bör noteras vid:

  1. Nära museal restaurering respektive bevarande av orörda hus med ursprungliga detaljer och material eller vid behov varsamt utbyte till snarlikt (t ex Tycho Braheg 15). I huvudsak bevarad interiör ett plus.
  2. Ombyggnad av varierande omfattning med återstäIlande av husets ursprungliga stil, sedan främmande inslag avlägsnats t ex skalmurar, fönster och dörrar, modern taktegel, korrugerad plåt osv. Inre omdisponering för modern standard accepteras liksom välplacerade extra fönster, dörrar, burspråk eller tillbyggnad. Om det ej stör helhetsintrycket och har rätta proportioner och detaljer (t ex Carl Johansg 49). Putsning av gammal ev. skadad tegelmur i regel ej hinder.

Förteckning över möjliga object: Limhamns miljöförenings styrelse och bevarandegruppen följer i samråd byggverksamheten i Limhamnsområdet och kompletterar efter hand listan över möjliga objekt. Medlemmar uppmanas ge förslag.

Val av Årets pristagare: Val förrättas av en från Limhamns miljöförening fristående jury på tre personer, exempelvis en representant från Malmö Museum, en från fastighets‑ eller stads-byggnadskontoret (I regel arkitekt) samt en fristående byggsakkunnig med erfarenhet av äldre byggnaders renovering. Limhamns miljöförening bör vara representerad vid juryns beslutande möte. Skriftlig motivering är önskvärd.

Prisutdelning sker vid Limhamns miljöförenings årsmöte, till vilket pristagare inbjudits i god tid med krav att uppgiften inte kommer ut till massmedia eller allmänhet före mötet.

Publicering: Det är angeläget, att dagstidningar och Sveriges Radio‑TV har samma möjligheter att förbereda med bilder och intervjuer men ändå inte publicera förrän dagen efter utdelningen. Förhandsuppgift b& därför vara morgontidningar tillhanda först utdelningsdagens morgon. Kvällstidningar och radio får uppgift först vid Årsmötet.

Byggnadsvårdsprisets placering: Limhamns miljöförening räknar bestämt med, att bronsreliefen anbringas väl synlig på den belönade fas­tigheten, gärna vid entrén. Därmed gör den ständig och effektiv propaganda för god byggnadsvård och Miljöföreni­ngens verksamhet

2014: Limhamns Miljöförenings Bevarandepris för god byggnadsvård i 30 år

Limhamns Miljöförening har varje år sedan 1984 utdelat Bevarandepris för god byggnadsvård. Vissa år har två byggnader premierats. Totalt har över 40 Bevarandepris delats ut.

Det fanns till en början inte många object som var kandidater till Bevarandepris. Många hus var nergångna och dåligt underhållna och Limhamn gav ett allmänt dekadent intryck i de centrala delarna. De flesta var inte medvetna om det fina och unika i stadsdelens gamla nästan orörda miljö.

Miljöföreningen har genom att dela ut Bevarandepriset och ge det publicitet haft en stor pedagogisk inverkan på hur man uppfattar stadsdelen. Man har fått upp ögonen för det värdefulla i miljön och att den måste vårdas och dess speciella  karaktär bevaras.

Limhamns anseende har med rätta uppgraderats de senaste 30 åren och stadsdelen är nu troligen den populäraste i Malmö inte minst på grund av att man har slagit vakt om dess speciella miljö. Miljöföreningens insats härvidlag har varit att aldrig ge upp att värna om limhamnsmiljön.

Nuförtiden är det lätt att finna många object som är kandidater till Bevarandepriset. Det brukar finnas 4 – 5 nominerade varje år. Det är en mycket intressant diskussion att utse det som skall premieras. Bevarandepriset har ofta gått till renoveringar av hus från början av 1900-talet som fått husen att återfå sitt ursprungsutseende. Målet har inte uttalat varit att slå vakt om sekelskiftesmiljön, men det har fallit sig naturligt att premiera dessa hus.

Frågan har dykt upp om det skulle vara möjligt att ge priset till en ny helt modern byggnad. Enligt miljöföreningens anvisningar för utdelning av pris för god byggnadsvård – kan byggnadsvårdsbegreppet också avse nybyggnad. Föreningen kan alltså formellt ge pris för moderna byggnader. Avgörande är då att huset till storlek , proportioner och Limhamns Miljöförenings Bevarandepris för god byggnadsvård i 30 år utformning är anpassat till gaturummet och omgivande byggnader. Detaljer, materialval och färgsättning måste vara gjorda med omsorg och känsla. De flesta byggnaderna har legat i centrala och gamla Limhamn. Där var den gamla stadmiljön som mest hotad och varje fin renovering hjälpte till att förbättra miljön. Med åren har cirkeln vidgats och priser har delats ut till hus i mera perifera lägen.