PROTOKOLL FRÅN Limhamns Miljöförening´s 36: e ÅRSMÖTE 2011

Onsdagen den 14 april 2011 kl. 19.00 i Tegnérskolan på Limhamn

A/ Miljöföreningens kassör Birgitta Mörnstam hälsade alla välkomna. Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt och vin/cider.

B/ § Utdelning av 2011 års pris för god byggnadsvård. Ark. Hans Olsson informerade om bevaringskommittén som delat ut priser sedan 1984. I juryn har förutom honom ingått flera andra arkitekter och stadsantikvarie Anders Reisnert. Han berättade sedan om hur det går till att utse pristagare och visade bilder på årets fem kandidathus, bl.a. Västra Ansgarigatan 24.
Renovering av gammalt tegelhus. Ägaren har tagit tid på sig att renovera detta hus. Han har själv gjort det mesta av arbetet. Han har stor kunskap om byggteknik och behärskar bygghantverket och har verkligen levt sig in i hur detta hus skall renoveras på bästa sätt.
Snö&Sjö på Järnvägsgatan. Två små butiker har byggts ihop till en stor butik. Men man har ändå behållit utseendet av två små olika hus. Detta genom bl a olika färg på fasader och snickerier och olika takbeläggning. Detta har bevarat den småskaliga fasadindelningen på Järnvägsgatan och behåller gatans småstadscharm. Ett fint initiativ och ett bra resultat. Korsningen Högerudsgatan/Valborgsgatan Ett nytt flerfamiljshus i två vån + indragen takvåning. Huset ligger på gränsen mellan gammal och ny bebyggelse och på utfylld mark. Här fanns förut kolonilotter och nu har man utformar marken som en sluttning mot sydväst. Här kunde man ha valt att göra en byggnad i traditionell limhamnsstil, en slags pastisch. Men man har valt att göra en byggnad med modernt utseende, modell 2010. Det är utan tvekan rätt i detta läge. Byggnaden är vacker och ligger säkert placerad i sluttningen och lämnar kvar en fin trädrad. Sveagatan/Järnvägegatan Ombyggnad och renovering av det förfallna huset där Hovfotograf Jeppsson bodde och hade sin ateljé. Man har behållit och försiktigt moderniserat det gamla huset och håller den gamla Limhamnsstilen.
Han berättade sedan om årets pris som tilldelats Stranden, höghuset på Strandgatan 50 och läste upp bevaringskommittén motivering, se sid. 3. Sedan visades bilder på huset som ägs av en släkt i Stockholm; Anders, Birgitta, Robert, Richard och Henrik Nordin. En av ägarna, Anders Nordin, berättade lite om huset och om ombyggnaden. De fick av LMF en bevaringsplakett i brons att fästa på byggnaden och en bukett blommor samt en lång applåd av årsmötesdeltagarna.

C/ Lite försenad hälsade Birgitta Mörnstam Agneta Sallhed Canneroth välkommen. Hon är Enhetschef på Stadsmiljöavdelningen. Hon gjorde en presentation om som är på gång i form av idéer, byggplaner m.m. på Limhamn just nu. Tillfälle till frågor gavs. När frågorna var slut tackade Birgitta Mörnstam henne och överlämnade en bukett blommor och en trädgårdsbok. Av årsmötesdeltagarna fick Agneta en lång applåd.

D/Därefter öppnades det stadgeenliga Årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Kristina Mörnstam och Bertil Melzig
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare, om votering krävs.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 800 Årsskrifter började utsändas 28 mars, d.v.s. drygt 14 dagar före årsmötet. Stadgarna kräver 14 dagar.

§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.

§ 4/a Verksamhetsberättelsen som framgår av årsskriften sid. 3-4 godkändes.

§ 4/b Revisionsberättelsen, som inte fanns med i årsskriften, lästes upp av revisors-suppleanten Hans Åke Arenklo som förelog att berättelsen skulle godkännas samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen godkändes. Kassören inf. om ett feltryck i årsskriften om ekonomin och inf. om att fjolåret gick med förlust och visade kurvor på hur utgifter ökat och inkomster minskat.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Knut Linse läste upp valberedningens förslag. Enl. stadgarna § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enl. denna får Styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes Birgitta Mörnstam (omval)
Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Yvonne Eliasson (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Per-Erik Mases (nyval)
Christer Grimshorn (nyval)

/b Till suppleanter valdes Jan Engsmar (omval)
Gunnar Sparrholm (omval)
Ywonne Löfberg (omval)
Sig-Britt Dahlquist (nyval)
Agneta Thornberg Knutsson (nyval)

§ 7/a Till revisor valdes:Eva Forsell (omval)
Peter Ludwig (omval)

§ 7/b Till revisorssuppl. valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8/a Valberedningen får inte själv föreslå ny valberedningen. Den nu sittande valberedningen ställde upp till omval. Valda blev:
Till ordförande valdes Berit Linse (omval)
Till suppleant Gunnel Esser (omval)

§ 9 Årsavgiften diskuterades. Flera förslag till ändringar fanns. Efter några omröstningar fastställdes medlemsavgiften för år 2012 till 100: – för enskilt medlemskap och 130: – för familjemedlemskap.

§ 10 Behandling av ingivna ärenden: Då inga frågor eller ärenden, att behandla på årsmötet ingivits uppmanade ordf. de närvarande att ställa frågor senare under kvällen.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret: Årsmötet gav den nya
styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens
bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 5 i Årsskriften.

§ 12 Övrigt. Birgitta Mörnstam informerade om föreningens närmsta aktiviteter: Strand-städning söndagen den 8 maj kl. 15-17. Samling vid hoddorna vid Götgatans tillfart till Strand-gatan och om Hoddefesten söndagen den 4 sept. kl. 15.00
Då inga fler frågor kom fram så avslutade Birgitta Mörnstam årsmötet och hälsade alla välkomna till LMF’s kommande aktiviteter. Sekr. berättade att han under kvällen fått veta att en tidigare styrelseledamot, Karin Sparrholm avlidet. Vi saknar henne.

§ 13 Då inga fler frågor fanns, avslutades Årsmötet, som besöktes av nästan 40 medlemmar.
Många stannade kvar en stund och talade med varandra om Limhamns framtid, och om hur vi
tillsammans kan påverka den. Enade vi stå, söndrade vi falla……….

Vid protokollet

……………………..
C Westesson
Justeras …………………………..
Kristina Mörnstam Bertil Melzig