Västra Ansgarigatan 8, Bergtungan 6

Västra Ansgarigatan 8, fastighet Bergtungan 6

Västra Ansgarigatan 8, fastighet Bergtungan 6

Huset är från slutet av 1800-talet. Från början var det i 1 1/2 vån och för två familjer och hade fasader i puts. Sedan har det genomgått flera faser av ombyggnad. För tre år sedan var det ett enfamiljshus och hade fasader i gult tegel.
Man har tagit bort teglet och återställt fasaden, som fått ny puts i varmgul kulör. Vidare har man byggt nya frontespiser mot gata och gård, bytt till nya fönster och entrédörrar i varma gröna färger, nytt svart papptak på trekantslist, grå sockel och skorstenar i nock.

Huset har byggts om på ett mycket kunnigt och skickligt sätt. Man har använt enkla traditionella byggnadsmaterial och haft historiska förebilder från det ursprungliga huset vid utformning av detaljer som stuprör, skorstenar, vindskivor, friser med mera. Detta gäller också fasaderna som putsats i kalkputs och fått en traditionell färgsättning.

Trädgården har gestaltats och anlagts med växt- och markmaterial som stämmer väl överens med byggnaden. Resultatet har blivit en helhet som mycket väl smälter in i gatumiljön. Det kan tjäna som inspiration och diskussion vid kommande renoveringar och ombyggnader.

Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Margit Åkesson, arkitekt
Olov Tyrstrup, arkitekt
Hans Olsson, arkitekt
Anders Reisnert, stadsantikvarie