Limhamns Miljöförening, en presentation

Limhamns Miljöförening bildades 1974. Föreningen är ideell och politiskt oberoende. Styrelsen och medlemmarna arbetar och intresserar sig för att;

 • på årsmötet dela ut det årliga Bevarandepriset till ägaren av den fastighet på Limhamn som bevarats och/eller renoverats på det miljö- och skönhetsmässigt bästa sättet det senaste året. Pristagaren utses av ett särskilt bevarandeutskott som verkat sedan 1984
 • att inför årsmötet skriva och sprida Årsskriften
 • att äga och vårda vårt signum; våra hoddor nere vid den orörda remsan av Sibbarpstranden
 • att främja miljömässigt goda boendemiljöer i framtiden genom att påverka Malmö Stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och sprida information om dessa
 • att anordna möten och diskussioner med föredragshållare som behandlar förändringarna på Limhamn

Om Limhamn

Stadsdelen Limhamn fungerar som en egen stad i staden. Många invånare menar att de inte bor i Malmö – utan de bor ”på Limhamn”. Närheten till havet utgör grunden för Limhamns expansion och har därmed utvecklats till ett av Malmös mest attraktiva områden med god service för invånarna. I Limhamn finns en särpräglad miljö med spår av fiskarsamhället och cementindustrin. Det är något speciellt med Limhamn som plats att vara på. Man mår väl av att påminnas om hur det var förr. Det finns också en aktiv fiskehamn, närhet till vattnet och på vissa ställen havsutsikt.

Den gamla köpingen Limhamn inkorporerades som stadsdel i Malmö för 100 år sedan 1915. Stadsdelen fortsätter att växa och de tidigare industriområdena omvandlas nu till bostadsområden i rask takt. I denna förändring, som i grunden är positiv, vill vi i Limhamns Miljöförening verka för att vissa värden inte går förlorade. I miljöföreningen vill vi sätta ord på det som är bra så att vi kan skydda det mot ogenomtänkta förändringar.

Utveckling och framtid

Limhamns Miljöförening vill även påverka Limhamns utveckling och framtida utformning så att:

 • den för olika tider typiska bebyggelsemiljön bevaras och att nya bostadsområden ges en variationsrik utformning,
 • ny bebyggelse anpassas till befintlig omgivande miljö och bör ske successivt för att undvika språngvis befolkningsökning,
 • trafikstörningar för boende vid de stora genomfartslederna effektivt bemästras samt att säkra vägar och överfarter skapas för gång-och cykeltrafik,
 • projekt som avsevärt ökar trafikbelastningen på Limhamns gatunät undviks,
 • ökade möjligheter för lek, motion och idrott skapas.
 • Det skall vara tryggt att gå till fots på Limhamn alla tider på dygnet.

Bevarandeplaner

Inte bara för Limhamn utan för alla stadsdelar i alla städer borde det finnas en ”bevarandeplan”. Det räcker inte att det upprättas detaljplaner, planområde mm. Det är viktigt att bebyggelse som växte fram för länge sedan får ett skydd. Limhamns Miljöförening vill värna om Limhamns särpräglade miljö och dess trivselvärden så att:

 • karaktären av småstad och fiskeläge i Gamla Limhamn bevaras,
 • det gröna Limhamn kan förbli ett ströv- och rekreationsområde samt att områdets öppna kustkontakt bibehålls.

Det finns en del som tycker det är trevligt att kunna bygga och renovera husen som man vill utan restriktioner. Men en stor majoritet tycker att en bevarandeplan behövs och att denna ska uppfattas som restriktioner. Hade alla förstått och uppskattat miljön och kulturarvet hade man inte behövt några regler eller någon miljöförening.

Inflytande på miljön

Limhamns Miljöförening vill väcka och stimulera intresset för Limhamnarnas reella inflytande i frågor som rör Limhamns miljö genom att:

 • samarbeta med andra kulturföreningar, samt samla och sprida kunskap i miljöfrågor,
 • upprätthålla goda kontakter med myndigheter och organisationer,
 • hävda rätten till insyn i planeringsfrågor i ett tidigt skede.

Vi vill ta vara på allas idéer och vara en länk till beslutsfattarna i Malmö. Kalla dem till möten för förklaringar och diskussioner. Då träffas vi i regel på Tegnérskolan, en byggnad som Miljöföreningen en gång hjälpte till att rädda från att bli parkeringsplats och där Limhamns Konstförening nu huserar.