Limhamns Miljöförening
Stadgar

Paragraf 1
Föreningens verksamhetsområde är Limhamn, Bunkeflo och Klagshamn. Föreningens ändamål är att värna om traktens särpräglade miljö och dess trivselvärden samt att främja dess kulturliv. Föreningen skall verka för invånarnas reella inflytande i frågor som rör miljön och kulturen, samt kunna samverka med andra miljö och kulturgrupper.

Paragraf 2
Föreningen är partipolitiskt obunden.

Paragraf 3
Medlem är envar enskild person som erlagt (stipulerad) medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek bestämmes på årsmötet. Medlemsavgift gäller per kalenderår.

Paragraf 4
Föreningens huvudsakliga verksamhet kan bedrivas i kvartersgrupper, bestående av samtliga inom ett kvartersområde boende medlemmar.
(Kvartersområden utgörs av ett geografskt område, inom vilket medlemmarna kan förväntas ha gemensamma intressen i miljöfrågor. Indelning i kvartersområden beslutas av årsmötet.
Kvartersgrupper utser inom sig kvartersombud med ställföreträdare.Kvartersombud skall bidraga till god kontakt med andra kvartersgrupper och med styrelsen. Samarbete mellan kvartersgrupper bör ske i frågor med gemensamt intresse.)
Kvartersgrupper lämnar före årsmötet redogörelse för sin verksamhet till styrelsen.

Paragraf 5
Föreningens årsmöte skall hållas under mars/april. På dagordning skall förekomma:

1.Val av    a/ mötesordförande
b/ mötessekreterare
c/ två justeringsmän
d/ två rösträknare (vid ev. votering)
2. Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
3. Fastställande av dagordning.
4. Föredragning av  a/ verksamhetsberättelse
/b revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av styrelse:   a/  ordförande
b/  övriga ledamöter
c/ suppleanter.

7 Val av revisorer

a/ revisor (var 2)

b/ suppleant (var personliga suppl.)
8. Val av valberedning   a/  ordförande
b/  två ledamöter
c/ en suppleant
9.  Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av kvartersområden, om sådana funnits.
11. Behandling av ärenden ingivna enligt stadgarna.
12. Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret.
13. Övrigt

Paragraf 6
Föreningsmöte förutom årsmöte bör hållas minst en gång per år samt då styrelsen finner erforderligt, eller då det skriftligen påkallats av minst 10% av föreningens medlemmar – dock fordras ej mer än 50.

Paragraf 7
Vid föreningens möte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet, dock skall val företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skiljer vid val lotten, annars ordförandens röst. Medlem av styrelsen, ordinarie eller suppleant, äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

Paragraf 8
Vid föreningens möten har varje medlem yttrande- och förslagsrätt. För beslut fordras dock att ärendet upptagits på utsänt förslag till dagordning.Ärenden till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 februari.

Paragraf 9
Föreningen kan i den omfattning och i de frågor där så befinnes lämpligt, delegera sin beslutsrätt till kvartersgrupper och arbetsgrupper, eller specialutskott.
Paragraf 10
Kallelse till årsmöte utsändes minst 14 dagar före mötet till samtliga medlemmar.

Paragraf 11
Föreningens styrelse handhar ledningen av LMF`s verksamhet i enlighet med dessa stadgar och vid föreningsmöten fattade beslut samt företräder föreningen utåt.

Styrelsen uppgift är att
– samordna och tillvarataga medlemmarns intressen. Verka för utbyte av erfarenheter medlemmarna emellan
– förmedla information och material till föreningens funktionärer och medlemmar
– fortlöpande hålla kontakt med och samarbeta med myndigheter, sammanslutningar och enskilda i frågor som rör föreningens verksamhet.

Styrelsen åligger att
– förbereda föreningens möten.
– Verkställa vid föreningsmöte fattade beslut.
– Utöver valda grupper och ombud utse för verksamheten erforderliga arbetsgrupper.
– Senast den 1 februari till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte övriga för revisionen erforderliga handlingar.

Paragraf 12
Styrelsen väljes på årsmötet och består av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Ledamöterna väljes för ett år. Ledamot i styrelsen företräder samtliga medlemmar.
Styrelsen kan inom sig utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen äger rätt att med sig adjungera personer då den så finner lämpligt. Dessa har ej rösträtt. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarnade. För beslut fordras att minst 4 ledamöter är eniga.

Paragraf 13
På årsmöte väljes utanför styrelsen valberedning bestående av ordförande, två ledamöter och en suppleant. Vid val av styrelse åligger det valberedningen att medverka till att styrelsens sammansättning blir allsidig med avseende på ålder, kön, kunskaps- och intresseinriktnimng samt boendeadress.

Paragraf 14
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer och ersättare för dem. Verksamheten skall vara lika med kalenderår. Revisionsberättelse avges senast den 1 mars.

Paragraf 15
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötens skall förfluta minst två månader.

Paragraf 16
För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i paragraf 15. För giltighet i sådant beslut fordras dock ¾ majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas enligt beslut vid föreningsmöte till ändamål som gagnar föreningens syften.

Att ovanstående stadgar blivit antagna vid föreningens årsmöte den 20 mars 1975 betygar undertecknade styrelseledamöter.
Gabriel Winge    Anna Andersson                                   Jacob Heyden
Ordförande          Sekreterare                                            Kassör
Paragraf 12 har reviderats vid årsmöte 1982.
Mindre textjustering har gjorts i paragraferna 1, 4, 5, 6, 9 och 11 vid årsmöte 1986.
Paragraf 1 har åter reviderats vid årsmöte 2003.

Paragraf  5 punkt 7 har revisorers antal reviderats vid årsmöte 2017.