Espresso House på RF Bergs plats

2013 EspressohousBakgrund

Byggnaden uppfördes mellan 1964-66 som ett varuhus med lokaler för en restaurang på andra våningen. Huset, snart 60 år, har under de gångna åren haft flera ägare och många olika användare. Limhamns centrum har under 60-talet genomgått en större förändring genom att flera affärshus som Malmborgs och Domus kommit till. Samtidigt byggdes många bostadshus bl.a. Stranden, höghuset på Strandgatan är från denna tid också.

Byggnaden på tomten Vipan 9 ritades av Bror Thornbergs Arkitektkontor. Byggherren var EPA och entreprenören Skånska Cement AB. Konstruktionen är ett enkelt pelarväggsystem som tillåter ombyggnader utan större komplikationer vilket med hänsyn till byggnadens funktion är en viktig detalj och vittnar på stort förutseende.

Byggnaden är belägen i Limhamns centrum, i korsningen Idrottsgatan Linnégatan, vid RF Bergs plats. Byggnaden innehåller flera affärslokaler, restaurang och stor kundparkering på taket. Varuhuset är en typisk 60-talsbyggnad med enkla former som passar funktionen och utan några arkitektoniska finesser.

Samtidigt med att fastigheten för fyra år sedan fick ny ägare har WiLLY:S matbutik framfört önskemål om behovet av större butiksyta. Då fastigheten ligger på en tomt där det inte finns någon byggbar yta och inköp av någon grannfastighet inte är möjligt var lösningen endast att omdisponera den befintliga butiksytan samt att köpa in en mindre del av parkmarken norr om fastigheten. Detta gjordes efter kontakt med kommunen. Tanken var att göra en mindre tillbyggnad mot torget där WiLLY:S matbutik skulle få en ny entré. Dessutom skulle en lokal för ett kafé planeras mot torget och allmänna toaletter skulle få plats i byggnaden. Fastighetsägarens idéer för totallösning redovisades till kommunen. Förslaget som upprättades av Bredgatans Arkitekter i Lund, Mats Lindström, har godtogs sedan av Malmö kommun och det mötte inget hinder att förvärva den lilla delen av allmänna platsmarken som behövdes. Förslag till detaljplan har upprättats och fastställts. Därefter har bygglov beviljats. Planering, projektering samt om- och tillbyggnad av fastigheten pågått mellan åren 2010-12. I december 2012 har kaféet öppnats för allmänheten.

Skäl för Bevarandepriset

Tillbyggnaden på fastigheten Vipan 9, på matbutiken WILLY:S baksida mot RF Bergs plats, är i ett plan. Den innehåller ett långt, ganska smalt kafé för Espressohouse och offentliga toaletter. Byggnadshöjd är cirka fyra meter och fasaden domineras av stora glasytor och detaljer av mörk kopparliknande plåt samt bruna markiser. Fönsterpartierna når ända ner till torgytan. Torget fortsätter på detta sätt in i byggnaden. Tillbyggnaden har utformats på ett så följsamt och återhållsamt sätt att det ser ut som om den alltid har legat där. Husets tidigare stängda och ointressanta baksida har plötsligt förändrats till en vacker fasad, en framsida. Torget som tidigare var endast en kommunikationsyta har fått nytt liv och andra funktioner. Torghandeln har blivit livligare. Kaféet har fått uteservering. Flanörer stannar upp och tar en kopp kaffe, andra sitter och njuter av vårsolen eller tittar på folk som går förbi. RF Bergs plats har blivit an viktig mötesplats för Limhamn för både unga och gamla. Tillbyggnaden har dessutom förbättrat stadsbilden på ett sätt som passar in i limhamnsmiljön.

Hans Olsson, arkitekt
Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Olov Tyrstrup, arkitekt
Margit Åkesson, arkitekt