Sveagatan 47

Skäl för Bevarandepriset

Genom renoveringen av Sveagatan 47 har den välkände Limhamnsprofilen och hovfotografen Eric Jeppssons hus bevarats för framtiden. Efter att huset fått förfalla under många år var skicket så dåligt att det var tveksamt om det skulle kunna räddas. Genom en omsorgsfull renovering har det återfått sitt ursprungliga utseende mot Sveagatan. Tillbyggnaden är liten och förlagd mot gårdssidan där också de nya takkuporna placerats. Resultatet visar hur man på ett utmärkt sätt kan bevara och modernisera gamla hus utan att de förvanskas och att måttliga, välplacerade tillbyggnader kan göras utan att fastigheten överexploateras.

Byggnaden har ingått i ett större om- och nybyggnadsprojekt. Större delen av kvarteret Brockfågeln har bebyggts med nya byggnader. De nya byggnaderna är måttfulla, smälter in i gatubilden och har behållit småskaligheten som är karakteristisk för bebyggelsen i Limhamn. Hovfotografen Eric Jeppssons hus ingår på ett naturligt sätt i nybebyggelsen.

Hans Olsson, arkitekt
Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Olov Tyrstrup, arkitekt
Anders Reisnert, stadsantikvarie
Margit Åkesson, arkitekt