PROTOKOLL FRÅN Limhamns Miljöförening´s 34: dje ÅRSMÖTE 2009

Onsdagen den 15 april 2009 kl. 19.00 i Tegnérskolan på Limhamn

A/ Miljöföreningens kassör Birgitta Mörnstam hälsade alla välkomna. Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på gratis serveringen av ost, frukt och vin/cider.
B /Därefter öppnades det stadgeenliga Årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Lars Helgeson och Bertil Melzig
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare, om votering krävs.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 400 Årsskrifter började utsändas 1 april, d.v.s. 14 dagar före årsmötet. Stadgarna kräver 14 dagar.

§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.

§ 4/a Verksamhetsberättelsen som framgår av årsskriften sid. 3-4 godkändes.

§ 4/b Revisionsberättelsen, som finns i årsskriften på sid. 8 godkändes. Kassören inf. om ekonomin och sa att fjolåret gick med förlust på drygt 1700: – Eva Forsell läste upp rev.berättelsen och förelog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Knut Linse läste upp valberedningens förslag. Enl. stadgarna § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enl. denna får Styrelsen inom sig utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes
Birgitta Mörnstam (omval)
Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Yvonne Eliasson (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)

/b Till suppleanter valdes
Jan Engsmar (omval)
Ulf Bjurnemark (omval)
Gunnar Sparrholm (omval)
Ann Christin Pagels (omval)
Ywonne Löfberg (nyval)

§ 7/a Till revisor valdes:
Eva Forsell (omval)
Peter Ludwig (omval)

§ 7 /b Till revisorssuppl. valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8/a Valberedningen får inte själv föreslå ny valberedningen. Den nu sittande valberedningen ställde upp till omval. Valda blev:
Till ordförande valdes Berit Linse (omval)
Till suppleant Gunnel Esser (omval)

§ 9 Årsavgiften för år 2010 fastställdes till 70:- för enskilt medlemskap och 100:- för familjemedlemskap. Eftersom detta redan står på nytryckta inbet.kort godkännes dessa avgifter även för resten av 2009.

§ 10 Behandling av ingivna ärenden: Då inga frågor eller ärenden, att behandla på årsmötet ingivits uppmanade ordf. de närvarande att ställa frågor senare under kvällen.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret: Årsmötet gav den nya
styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens
bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 5 i Årsskriften.

§ 12 Övrigt. Då inga frågor kom fram så informerade Birgitta Mörnstam om LMF’s kommande aktiviteter. Strandstädning söndagen den 10 maj kl. 15-17. Samling vid hoddorna vid Götgatans tillfart till Strandgatan. Studiebesöket i Limhamns kalkbrott Söndag den 31 maj kl.15.00, med guidning av Kommunekologen Mats Wirén Samling vid P-platsen mittemot korsningen Tältängsgatan/Kalkbrottsgatan. Kostnad 20:-/man. En teckningslista gick runt.
Stadsdelsvandringar prel. söndag 7, 14 juni och 2 augusti kl. 11.00. Hoddefesten söndagen den 23 aug. kl. 15.00 . Alla hälsas välkomna.

§ 13 Utdelning av 2009 års pris för god byggnadsvård. Ark. Hans Olsson informerade om bevaringskommittén som delat ut priser sedan 1984. I juryn har förutom honom ingått: Ark. Margit Åkesson, stadsantikvarie Anders Reisnert och inredningsarkitekt Johanna Högberg-Tjernström . Han berättade sedan om årets pris som tilldelats Tegnérgatan 55 på Limhamn och läste upp bevaringskommittén skriftliga motivering, se sid. 3. Sedan visades bilder på huset och ägarna Anna Bessfelt och Carl Silbersky hälsades fram för att ta emot priset. De visade flera bilder och berättade flera intressanta detaljer om huset och trädgården. De sade bl.a. att fönster från 1909 var som i nyskick med fönster som satts in på 1950-talet var ruttna. De fick av LMF en bevaringsplakett i brons att fästa på byggnaden, en Limhamnsbok och en bukett blommor samt en lång applåd av årsmötesdeltagarna.

I år utdelades för första gången ett nytt pris, ett Hedersomnämnande. Förutom att diskutera om man kan ge bevarandepriset till moderna byggnader har bevarandegruppen också fört en annan diskussion: Kan man inte ge ett pris till något som är typiskt och viktigt i Limhamn, något som bidrar till trivsel och karaktär, som är historiskt förankrat. Men som hotats av att försvinna och har räddats, Eller rent av har försvunnit, men som har återuppstått.

Det kan vara sådant som kan vara värt att uppmärksammas ur bevarandesynpunkt, men som kanske inte måste få bevarandepriset för god byggnadsvård.
Miljöföreningen har föreslaget ge dessa ett hedersomnämnande för insatser utöver själva byggnaden och som handlar om företagsamhet, inlevelse, att våga, att se möjligheter, att ha en idé och sedan genomföra idén. Att rädda eller tillföra något viktigt för Limhamn.
Vi föreslår att miljöföreningen för första gången ger hedersomnämnande.
Vi föreslår två hedersomnämnande:
Limhamns fiskrökeri, Strandgatan 17 och Biocentrum, Järnvägsgatan 28
Hans Olsson läste upp motiveringen, se sid. 4. Årsmötet godkände förslaget att utge Hedersomnämnande och föreslog att ett särskilt diplom skall framtagas.

C/ Lite försenad hälsade Birgitta Mörnstam Enhetschef Agneta Sallehed Canneroth och kollegan Johan Månsson, båda från stadsbyggnadskontoret välkomna. Agneta Sallehed Canneroth informerade om vad som nyligen gjorts och vad som är på gång på Limhamn. Hon berättade bl.a. att de små kioskerna vid cykelbanan i Sibbarp skall rivas. Johan Månsson informerade bl.a. om Glasbruksområdet som snart skall bebyggas. Han nämnde bl.a. att när Cementas fabrik läggs ned 2011 så försvinner 139 båtbesök och 8000 lastbilstransporter per år. Mötesdeltagarna fick tillfälle att ställa frågor som snabbt besvarades. När klockan blivit över 21 tackade Birgitta Mörnstam dem och överlämnade vars en Limhamnsbok och en bukett blommor. Av årsmötesdeltagarna fick de en lång applåd.

§ 14 Då inga fler frågor fanns, avslutades Årsmötet, som besöktes av ca 30 medlemmar.
Många stannade kvar en stund och talade med varandra om Limhamns framtid, och om hur vi
tillsammans kan påverka den. Enade vi stå, söndrade vi falla……….

Vid protokollet

……………………..
C Westesson
Justeras Justeras

………………………… …………………….
Lars Helgeson Bertil Melzig