PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 48:e ÅRSMÖTE 2024
Torsdagen den 11 april 2023 kl. 18.45 på Limhamns Konsthall/ f.d. Tegnérskolan, Tegnérgatan 60B
A / Kvällen inleddes med att deltagarna bjöds på frukt, ost, kex o vin/cider. Deltagarna hälsades därefter välkomna av Birgitta Mörnstam.
B/ Årsmötet inleddes med att Birgitta Mörnstam föreslog att föreningen skulle utse en ny hedersmedlem. Det har föreningen inte gjort sedan tidigare ordföranden Berit Linse utsågs 2007. Till ny hedersmedlem föreslogs Christer Westesson som varit med i styrelsen på olika poster sedan 1983.Han tackade för utmärkelsen och fick förutom applåder mottaga 2 flaskor och blommor. Sedan överlämnades ordet till Ulla Hårde.
C/ Utdelning av 2024 års pris för god byggnadsvård som gick till ett välvårdat parhus på Sibbarp, det ljusputsade parhuset på Strandgatan 60 i Sibbarp. Byggt 1880. Renoverat och tillbyggt 2011. Arkitekt: Tina Francke. Trädgårdsarkitekt: Anette Gårdhagen. Ägare: Anders och Åsa Bjerkén med döttrar. Deltagarna blev informerade om husets historia och fick se många bilder. Ulrica Altenborg läste sedan upp den skriftliga motiveringen, se sid. 3.
Ägaren fick motta en bevarandeprisplakett för 2024 års Bevarandepris, boken ”Prisade hus” samt blommor. Ulla Hårde informerade om Kommittén för God byggnadsvårds medlemmar.
D/ Det stadgeenliga årsmötet:
§ 1
/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam.
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Bertil Melzig och Gunlög Banck
 /d Mötet beslöt att utse justeringsmännen även som rösträknare.
§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 400 brev började sändas ut redan den 25 mars, d.v.s. drygt de 14 dagar före årsmötet som stadgarna kräver.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas §4 godkändes.
§ 4
/a Verksamhetsberättelsen, som framgår av Årsskrift 2024:s sidor 5 – 6, hänvisades till och godkändes.
/b Den ekonomiska redovisningen, 2024 på sidan 30, hänvisades till och godkändes.
/c Revisionsberättelsen återgavs av mötesordföranden.
Revisorn rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.
§ 6 Val av styrelse: Föreningen saknar valberedning. Enligt stadgarnas § 4 skall styrelsen bestå av ordförande, 5 – 9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har vi inte funnit så § 10 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
På förra Årsmötet valdes halva styrelsen på 2 år vilket gör att 5 ledamöter har 1 år kvar: Christer Westesson, Tina Mörnstam, Carl Henric Hagéus, Christer Grimshorn och Andrea Zerath. Suppleanten Lisbeth Enander hade avböjt omval.
/a Till ledamöter på 2 år valdes: Roland Öhrstrand (omval), Norbert Flenhag (nyval)
/b Till suppleanter på 1 år valdes: Roland Strömblad (nyval), Berit Carlsson(omval), Pernilla Hultén(nyval)
§ 7
/a Till revisor på 1 år valdes:Peter Ludwig(omval)
/b Till revisorssuppleant på 1 år valdes: Birgitta Mörnstam (omval)
§ 8 Valberedningen.
Mötet hittade ingen annan ledamot eller suppleant i år. Mötet beslöt då att låta styrelsen finna medlemmar till valberedningen.
§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2025. D.v.s. 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.
§ 10 Behandling av ärenden ingivna enligt stadgarna.
Roland Strömblad har lämnat in en motion om att vi bör försöka gå ihop med Limhamns Musei-förening. Han förklarade sig ytterligare och ställde frågan ”Vad tycker medlemmarna”. Svaret blev ett enhälligt ja att styrelsen bör gå vidare med frågan. Han berättade också att han även är medlem i Limhamns museiförening och har lämnat in en liknande motion till deras Årsmöte, Söndag den 24 April kl.14 på Limhamns Folkets Hus.
§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften 2024.
§ 12 Övrigt. Ordföranden visade bilder på föreningens fyra hoddor som är i stort behov av reperation. En lista gick runt där de som var intresserade av att hjälpa till kunde anteckna sig.
§ 13 Avslutning. Då inga fler frågor kom upp avslutade Birgitta Mörnstam. årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter. Nästa aktivitet är strandstädningen söndag den 5 maj kl.10-12.
E / Roland Öhrstrand berättade sedan om ”Skall vi gå po bian…” och visade många bilder. Han avtackades med applåder av deltagarna och med en flaska och en bukett av Limhamns miljöförening.
F/ Slutligen  avtackades  mötesordföranden med en flaska för att hon ställde upp som utmärkt mötesordförande och presentatör. Åhörarna tackade henne med en lång applåd.
Vid protokollet
…………………………..
Christer Westesson
JusterasJusteras
         …………………………       …………………………..
         Bertil Melzig                Gunlög Banck