PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 47:e ÅRSMÖTE 2023

Måndagen den 17 april 2022 kl. 18.45 på Limhamns Konsthall/ f.d. Tegnérskolan, Tegnérgatan 60B

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, kex o vin/cider. Deltagarna hälsades därefter välkomna av Birgitta Mörnstam som skulle lämna ordet till Ulla Hårde. Men, på grund av problem med att kunna visa bilder i datorn ändrades dagordningen så vi började med själva årsmötet.

B/ Det stadgeenliga årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam.
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Bertil Melzig och Diego Rebeggiani

/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen även som rösträknare.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 400 brev började sändas ut redan den 17 mars, d.v.s. drygt de 14 dagar före årsmötet som stadgarna kräver.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas §4 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen, som framgår av Årsskrift 2023:s sidor 5 – 6, hänvisades till och godkändes.
/b Den ekonomiska redovisningen, 2023 på sidan 26, hänvisades till och godkändes.
/c Revisionsberättelsen återgavs av mötesordföranden.
Revisorn rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Föreningen saknar sedan valberedning. Enligt stadgarnas § 4 skall styrelsen bestå av ordförande, 5 – 9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har vi inte funnit så § 10 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
På förra Årsmötet valdes halva styrelsen på 2 år vilket gör att 3 ledamöter har 1 år kvar: Roland Öhrstrand , Roland Strömblad och Ann-Christin Hansson. Men Ann-Christin Hansson har valt att avgå.

/a Till ledamöter på 2 år valdes: Andrea Zerath (nyval)
Christer Grimshorn (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Christer Westesson (omval)

/b Till suppleanter på 1 år valdes: Berit Carlsson (omval)
Lisbeth Enander (omval)

§ 7/a Till revisor på 1 år valdes: Peter Ludwig (omval)
/b Till revisorssuppleant på 1 år valdes: Birgitta Mörnstam (omval)

§ 8 Valberedningen.
Mötet hittade ingen annan ledamot eller suppleant i år. Mötet beslöt då att låta styrelsen finna medlemmar till valberedningen.

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2024. D.v.s. 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ärenden ingivna enligt stadgarna.
Inga frågar har inkommit varför punkten utgick.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften 2023.

§ 12 Övrigt. För att kunna söka bidrag hos Fritidsförvaltningen har vi varit tvungna att göra mindre ändringarna i stadgarnas § 1,3-5,8 och 10. Årsmötet godkände efter kort diskussion ändringarna, som nu behöver godkännas på ett möte till innan de gäller.

§ 13 Avslutning. Då inga fler frågor kom upp avslutade Birgitta Mörnstam. årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter. Nästa aktivitet är strandstädningen söndag den 7 maj kl.10-12.Avgående kassören Anki Hansson avtackades med en bukett och applåder.

C/ Utdelning av 2023 års Bevarandepris för god byggnadsvård som gick till en kiosk! Priset mottogs av ägaren Pernilla Hultén. Även Gertie Sjöberg som jobbade i kiosken på 1940-talet berättade om kiosken.
Ulla Hårde läste upp motiveringarna och hon samt pristagaren informerade om kioskens historia och visade nya och gamla bilder av kiosken.
Ägaren fick motta en bevarandeprisplakett för 2023 års Bevarandepris, boken ”Prisade hus” samt blommor. Även Gertie Sjöberg fick en bukett samt applåder. Ulla Hårde tackade Bevarandepriskommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.

D / Christer Andreasson berättar om ”När färjorna gick…” och visade många bilder och sålde sin bok med samma titel. Han avtackades med applåder av deltagarna och med en bukett av Limhamns miljöförening.

E/ Slutligen avtackades mötesordföranden med en flaska för att hon ställde upp som utmärkt mötesordförande och presentatör. Åhörarna tackade henne med en lång applåd.

Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson

Justeras Justeras

………………………… …………………………..
Bertil Melzig          Diego Rebeggiani