PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 47:e ÅRSMÖTE 2022

Torsdagen den 7 april 2022 kl. 19.00 i C-D-salen på Limhamns Folkets Hus

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på vatten. Deltagarna hälsades därefter välkomna av Birgitta Mörnstam som sedan lämnade ordet till Ulla Hårde.
Utdelning av 2022 års Bevarandepris för god byggnadsvård som gick till villan på Hyllie Kyrkoväg 9. En villa byggd 1895 med läcker punschveranda och en elegant entré. Priset mottogs av ägarna S Andreasson och Jenny Brandell

Ulla Hårde läste upp motiveringarna och han samt pristagarna informerade om husens historia och visade ritningar och nya och gamla bilder av husen.
Ägarna fick motta en bevarandeprisplakett för 2022 års Bevarandepris, en nytryckt Limhamnsbok samt blommor. Ulla Hårde tackade Bevarandepriskommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.

.B / Robert Wahlström Harr talade om ”Märkvärdigheter på Hylliekroken” och visade många bilder. Han avtackades med applåder av deltagarna och med en bukett o en flaska av Limhamns miljöförening.

C/ Det stadgeenliga årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam.
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Christer Grimshorn och Roland Öhrstrand
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen även som rösträknare.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 400 brev började sändas ut redan den 14 mars, d.v.s. drygt de 14 dagar före årsmötet som stadgarna kräver.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas §4 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen, som framgår av Årsskrift 2022:s sidor 5 – 6, hänvisades till och godkändes.
/b Den ekonomiska redovisningen, 2022 på sidan 26, hänvisades till och godkändes.
/c Revisionsberättelsen återgavs av mötesordföranden.
Revisorn rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Föreningen saknar sedan valberedning. Enligt stadgarnas § 4 skall styrelsen bestå av ordförande, 5 – 9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har vi inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
På förra Årsmötet valdes halva styrelsen på 2 år vilket gör att 4 ledamöter har 1 år kvar: Christer Westesson Tina Mörnstam, Carl Henrik Hagéus och Christer Grimshorn.

/a Till ledamöterpå 2 år valdes: Roland Öhrstrand (omval)
Ann-Christin Hansson (omval)
Roland Strömblad (omval)

/b Till suppleanter på 1 år valdes: Berit Carlsson (omval)
Lisbeth Enander (omval)

§ 7/a Till revisor på 1 år valdes: Peter Ludwig (omval)
/b Till revisorssuppleant på 1 år valdes: Birgitta Mörnstam (omval)

§ 8 Valberedningen.
Mötet hittade ingen annan ledamot eller suppleant i år. Mötet beslöt då att låta styrelsen finna medlemmar till valberedningen.

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2023. D.v.s. 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ärenden ingivna enligt stadgarna.
Inga frågar har inkommet varför punkten utgår.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften 2022.

§ 12 Övrigt. Inga fler frågor togs upp under mötet.

§ 13 Avslutning.
Då inga fler frågor kom upp avslutade Birgitta Mörnstam. årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter. Nästa aktivitet är strandstädningen lördag den 7 maj kl.10-12.

E / Slutligen avtackats mötesordföranden för att hon ställde upp som utmärkt mötesordförande och presentatör . Åhörarna tackade henne med en lång applåd.

Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson

Justeras Justeras

………………………… …………………………..
Christer Grimshorn Roland Öhrstrand