PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 37:e ÅRSMÖTE 2012

Torsdagen den 29 mars 2012 kl. 19:00 i Tegnérskolan på Limhamn

A/ Miljöföreningens kassör Birgitta Mörnstam hälsade alla välkomna. Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt och vin/cider.

B/ § Utdelning av 2012 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Arkitekt Margit Åkesson informerade om bevarandekommittén som delat ut priser sedan 1984. I juryn har förutom henne ingått flera andra arkitekter och stadsantikvarie Anders Reisnert. Hon berättade sedan om hur det går till att utse pristagare och visade bilder på årets kandidathus, bl.a. Tofra på Gustavsgatan, Gamla Gatan 6, 15 och Hyllstorps gård.
Hon berättade sedan om årets Bevarandepris som tilldelades fastigheten på Sveagatan 47. Se nedan. Den och affärshuset åt Järnvägsgatan renoverades resp. nybyggdes av Olof Andersson, Fastighets AB Trianon. Han fick av LMF en bevarandeplakett i brons att fästa på villan Sveagatan 47. Margit Åkesson gav honom en bukett blommor samt årsmötesdeltagarna gav en lång applåd. I huset bor familjen Mats Hansson. De och Olof Andersson berättade om renoveringen och att huset rymmer 5 rum o kök och har 3 kupor inåt gården.

C/ Per-Erik Mases hälsade Gitte Knutsson från På Limhamn välkommen. Hon höll ett föredrag om hur vi skall få ett trivsamt Limhamn ännu mer attraktivt. På Limhamn är en ek. förening som genom samverkan, nytänkande, engagemang och entreprenörsanda vill vidareutveckla och återskapa en lokal identitet på Limhamn. Hon informerade om alla aktiviteter som gjorts tidigare och om de som planeras i år. Det är minst en aktivitet i månaden. Tillfälle till frågor gavs. När frågorna var slut tackade Per-Erik Mases henne och Birgitta Mörnstam överlämnade en bukett blommor samt en Limhamnsbok. Av årsmötesdeltagarna fick Gitte en lång applåd.

D/ Därefter öppnades det stadgeenliga Årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Kristina Mörnstam och Bertil Melzig
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare, om votering krävs.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 600 Årsskrifter började utsändas 11 mars, d.v.s. drygt 14 dagar före årsmötet. Stadgarna kräver 14 dagar.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen som framgår av årsskriften sid. 5-6 godkändes.

§ 4/b Revisionsberättelsen, som inte finns med i årsskriften, lästes upp av Birgitta Mörnstam som förelog att berättelsen skulle accepteras på detta sätt. Revisorerna rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Berit Linse berättade att en tidigare styrelseledamot, Gunnar Sparrholm, har avlidit. Vi saknar honom.
Berit Linse läste upp valberedningens förslag.
Birgitta Mörnstam har avböjt omval med lovar att hjälpa styrelsen som adjungerad.
Enligt stadgarnas § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Yvonne Eliasson (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Per-Erik Mases (omval)
Christer Grimshorn (omval)

/b Till suppleanter valdes Jan Engsmar (omval)
Ywonne Löfberg (omval)
Sig-Britt Dahlquist (omval)
Agneta Thornberg Knutsson (omval)

§ 7/a Till revisor valdes: Eva Forsell (omval)
Peter Ludwig (omval)

§ 7/b Till revisorssuppleant valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8/a Valberedningen får inte själv föreslå ny valberedningen. Den nu sittande valberedningen ställde upp till omval. Valda blev:
Till ordförande valdes Berit Linse (omval)
Till suppleant Gunnel Esser (omval)

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2013. Dvs 100: – för enskilt medlemskap och 130: – för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ingivna ärenden: Då inga frågor eller ärenden att behandla på årsmötet ingivits uppmanade mötesordföranden de närvarande att ställa frågor senare under kvällen.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften.

§ 12 Övrigt. Birgitta Mörnstam informerade om föreningens närmsta aktiviteter:
– Söndagen den 15 april kl. 15-17. Städning av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps badstrand. Samling vid våra hoddor utanför Götgatans korsning med Strandgatan.

– Söndagen den 4 september kl. 15:00. Hoddefesten.

§ 13 Då inga fler frågor kom upp avslutade Birgitta Mörnstam årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.
Christer Westesson framförde föreningens varma tack till Birgitta Mörnstam för hennes mångåriga hängivna arbete i styrelsen och överlämnade en väl vald njutbar gåva till henne.
Årsmötet besöktes av nästan 40 medlemmar. Många stannade kvar en stund och talade med varandra om Limhamns framtid, och om hur vi tillsammans kan påverka den. Enade vi stå, söndrade vi falla……….

Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson
Justeras Justeras

………………………… …………………………..
Kristina Mörnstam Bertil Melzig