PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 42:dra ÅRSMÖTE 2016

Onsdagen den 13 april 2016 kl. 18:45 i Limhamns Konsthall, Tegnérskolan Limhamn

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt, vin och cider. Alla deltagare hälsades därefter välkomna av Birgitta Mörnstam.

B/ Stadgeenliga Årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Roland Öhrstrand och Sven-Erik Mauritsson.
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 500 Årsskrifter började utsändas 24 mars, d.v.s. drygt 14 dagar före årsmötet. Stadgarna kräver 14 dagar.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen som framgår av Årsskriftens sidor 5-8 samt den ekonomiska redovisningen på sidan 30 föredrogs.

§ 4/b Revisionsberättelsen, som finns i Årsskriften på sid. 31, lästes upp. Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Ordförande i valberedningen Berit Linse hade lämnat valberedningens förslag som upplästes. Två personer lämnar styrelsen i år: Knut Linse och Agneta Thornberg Knutsson.
Enligt stadgarnas § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Per-Erik Mases (omval)
Christer Grimshorn (omval)
Sven-Erik Mauritsson (omval)
Roland Öhrstrand (omval)
Ann-Christin Hansson (omval)

/b Till suppleanter valdes Ywonne Löfberg (omval)

§ 7/a Till revisorer valdes: Peter Ludwig (omval)
Birgitta Mörnstam (nyval)

§ 7/b Till revisorssuppleant valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8/a Valberedningen. Valberedningens ordf. ställde upp till omval. Valda blev:
Till ordförande valdes Berit Linse (omval)
Till suppleant Sam Hanéll (omval)

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2017. D.v.s. 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ingivna ärenden: Då inga frågor eller ärenden att behandla på årsmötet ingivits uppmanade mötesordföranden de närvarande att ställa frågor senare under kvällen.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften.

§ 12 Övrigt.
Birgitta Mörnstam föreslog att LMF skall ändra stadgarna så att det räcker med en revisor och en revisorssuppleant. Så var även mötets mening. Detta måste tas upp på ett årsmöte till för att stadgarna skall kunna ändras.
Per-Erik Mases informerade om föreningens kommande aktiviteter under året:
– Strandstädning: söndag den 17 april kl. 15-17. Samling vid våra 4 hoddor, utanför korsningen Strandgatan/Götgatan för städning av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps badstrand. Föreningen tillhandahåller säckar. Medtag gärna kaffekorg.
– Kanske en Busstur till Danmark en lördag eller söndag i Maj/Juni. Roland Öhrstrand undersöker möjligheten och meddelar på hemsidan och per mail om och när turen blir av.
– Öppna Hoddor söndag 4 september. Vi håller våra hoddor öppna mellan kl. 15-17.
– Höstmöte. Datum och tema ej bestämt. Separat kallelse sänds till alla medlemmarna.

§ 13 Då inga fler frågor kom upp avslutade Birgitta Mörnstam årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.

C / Utdelning av 2016 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Arkitekt Hans Olsson informerade om Bevarandekommittén som delat ut priser sedan 1984. Sedan berättade han om de olika kandidaterna till årets pris och visade sedan bild på årets belöningar: Lars Asklunds byggnad på Dragörkajen, 4 radhus på Rabygatan 3-9 samt ett Hedersomnämnande till Folkets Hus. Hans läste upp årets motiveringar, se sid 3-5. Pristagarna berättade om sina hus och visade många bilder. Flera av pristagarna berättade intressanta detaljer om sina hus. Lars Asklund ville gärna ha en gästhamn nedanför sitt hus. Pristagaren på Rabygatan 9 berättade att han även äger nr 11, som inte belönades! Agneta Eriksson som tog emot Heders-omnämnandet för Folkets Hus berättade att golvytan där är hela 5400 m2, att byggnaden längs Getgatan är en tillbyggnad och att 78 olika föreningar hade aktiviteter där i fjol. Pristagarna fick vars en bevarandeplakett för 2016 års Bevarandepris och blommor. Birgitta Mörnstam tackade Bevarandekommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.

D / Årsmötets föredragshållare, Ulla Hårde berättade ”allt” om Pildammsparken och visade många bilder från parkens hundra år. Hon berättade även om boken ”Pildammsparken 1914-2014” som hon gett ut. Birgitta Mörnstam tackade för det intressanta föredraget och förärade henne en bukett och en nytryckt Limhamnsbok. Åhörarna tackade Ulla med en lång applåd.

E / Slutligen tackade miljöföreningens sekr. Birgitta Mörnstam för att hon ställde upp som mötesordförande och presentatör. Hon fick en flaska vin och en bukett blommor. Åhörarna tackade henne med en lång applåd.
Årsmötet besöktes av nästan 40 medlemmar från 4 till över 80 år. Många stannade kvar en stund och talade med varandra om Limhamns framtid, och om hur vi tillsammans kan påverka den. Enade vi stå, söndrade vi falla……….
Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson

Justeras                                      Justeras

…………………………                    …………………………..
Sven-Erik Mauritsson             Roland Öhrstrand