PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 44:dra ÅRSMÖTE 2018

Torsdagen den 12 april 2018 kl. 18:45 i Limhamns Konsthall, Tegnérskolan Limhamn

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt, vin och cider. De drygt 30 deltagarna hälsades därefter välkomna av Birgitta Mörnstam.

.B / Årsmötets föredragshållare stadsantikvarien Olof Martinsson berättade om sina arbetsuppgifter på Malmös Museer. Olof svarar för Kulturmiljösektionen som har många viktiga uppgifter såväl inom museerna som i Malmö Stad. Birgitta Mörnstam tackade för det intressanta föredraget och förärade honom en vacker blomsterbukett och en nytryckt Limhamnsbok. Åhörarna tackade med en lång applåd.

C / Utdelning av 2018 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Bevarandepriskommitténs sammankallande
Ulla Hårde informerade om kommittéen som delat ut Bevarandepris sedan 1984. Ulla berättade och visade bilder på den nya stadsmiljön som växer fram på Limhamn. Därefter visades de senaste årens belönade hus. Årets belönade hus tillkännagavs och ligger på Rabygatan 46. Ulla berättade om husets 130-åriga historia och visade slutligen ritningar och bilder av huset. Motiveringen, bifogad nedan, till priset lästes upp av kommittémedlemmen arkitekt Pernilla Theselius. Ägarna Nana Wiberg och Finn Holm fick motta en bevarandeprisplakett för 2018 års Bevarandepris och en nytryckt Limhamnsbok. Birgitta Mörnstam tackade Bevarandepriskommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.
Ulla Hårde fick även en blombukett.

D/ Det stadgeenliga årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam
/b Till mötessekreterare valdes Per-Erik Mases.
/c Till justeringsmän valdes Bertil Melzig och Tina Mörnstam.
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 500 Årsskrift 2018, började sändas ut den 26 mars, d.v.s. drygt de 14 dagar före årsmötet som stadgarna kräver.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen, som framgår av Årsskrift 2018:s sidor 5 – 7, hänvisades till och godkändes.
/b Den ekonomiska redovisningen, på sidan 30, hänvisades till och godkändes.
/c Revisionsberättelsen återgavs muntligen av mötesordförande.
Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Ordförande i valberedningen Berit Linse lämnade valberedningens förslag som upplästes.
Enligt stadgarnas § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5 – 9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes: Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Per-Erik Mases (omval)
Christer Grimshorn (omval)
Sven-Erik Mauritsson (omval)
Roland Öhrstrand (omval)
Ann-Christin Hansson (omval)

/b Till suppleant valdes: Roland Strömblad (nyval)

§ 7/a Till revisor valdes: Peter Ludwig (omval)
/b Till revisorssuppleant valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8 Valberedningen. Valberedningens ordförande ställde dock ej upp till omval.
Mötet hittade heller ingen annan ledamot eller suppleant i år.
Mötet beslöt då att låta styrelsen finna medlemmar till valberedningen.
Berit Linse avtackades för sitt arbete som valberedare och även för alla de insatser hon gjort tidigare för föreningen med en blombukett.

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2019. D.v.s. 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ärenden ingivna enligt stadgarna.
Styrelsens förslag till stadgeändringar presenterades av mötessekreteraren. I korthet följande;
Nästa ändringar efter beslut på årsmötena åren 2018 och 2019 kan vara;
Ordet Paragraf utbytes mot § och rubrik för varje paragraf som beskriver innehållet.
I § 1 ändras verksamhetsområdet till endast Limhamn samt inom dess byggnads- och stadsmiljö.
Ursprunglig § 4 och 9 slopas.
I § 9 införes att en separat kommitté arbetar med Bevarandepriset samt tillägg i styrelsens åligganden.
I § 10 ändras ledamöternas valperiod till två år med hälften överlappande.
Ny § 11 om Firmateckning införes
Efter diskussion om begränsningen av föreningens verksamhetsområde till endast Limhamn beslöt årsmötet att, som en första gång, godkänna förslaget till stadgeändringar med förbehållet att styrelsen kontaktar medlemmarna boende i Bunkeflostrand och Klagshamn samt Bunkeflostrands Villaförening att denna stadgeändring föreslagits. Därvid bör även föreslås dem att skapa en motsvarande miljöförening för dessa områden för att om möjligt skydda t.ex. strandängarna och marsklandet där utanför.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 9 i Årsskrift 2018.

§ 12 Övrigt.
Inga fler frågor togs upp under mötet.

§ 13 Avslutning.
Då inga fler frågor kom upp avslutade Birgitta Mörnstam årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.

E / Slutligen avtackades Birgitta Mörnstam av mötets sekreterare för att hon ställde upp som utmärkt mötesordförande och presentatör med en bukett blommor. Åhörarna tackade henne med en lång applåd.

Vid protokollet

…………………………..
Per-Erik Mases
Justeras Justeras

………………………… …………………………..
Bertil Melzig Tina Mörnstam