PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 45:e ÅRSMÖTE 2019

Torsdagen den 4 april 2019 kl. 18:45 i Limhamns Konsthall, Tegnérskolan Limhamn

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt, vin och cider. De drygt 40 deltagarna hälsades därefter välkomna av Birgitta Mörnstam.

B / Årsmötets föredragshållare Roland Öhrstrand underhöll med berättelser och bilder om ”Limhamn i mitt hjärta”. Åhörarna ställde och fick svar på flera frågor och tackade med en lång applåd Av föreningen fick han en bukett blommor.

C / Utdelning av 2019 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Bevarandepriskommitténs sammankallande
Ulla Hårde informerade om kommittén som delat ut Bevarandepris sedan 1984. Årets belönade hus tillkännagavs och ligger på Sveagatan 1. Ulla berättade om husets 125-åriga historia och visade slutligen ritningar och nya och gamla bilder av huset samt läste upp motiveringen. Se sidan 3. Nu varande ägarna Thecla och Ingvar Johansson fick motta en bevarandeprisplakett för 2019 års Bevarandepris, en nytryckt Limhamnsbok samt blommor. Birgitta Mörnstam tackade Bevarandepriskommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.

D/ Det stadgeenliga årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Birgitta Mörnstam
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Leif Lindh och Roland Öhrstrand
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 500 Årsskrifter 2019, började sändas ut den 26 mars, d.v.s. drygt de 14 dagar före årsmötet som stadgarna kräver.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen, som framgår av Årsskrift 2019:s sidor 5 – 6, hänvisades till och godkändes.
/b Den ekonomiska redovisningen, på sidan 30, hänvisades till och godkändes.
/c Revisionsberättelsen återgavs av mötesordföranden.
Revisorn rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Föreningen saknar sedan i fjol valberedning. Enligt stadgarnas § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5 – 9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har vi inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes: Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Christer Grimshorn (omval)
Sven-Erik Mauritsson (omval)
Roland Öhrstrand (omval)
Ann-Christin Hansson (omval)
Roland Strömblad (nyval, var suppleant)

/b Till suppleant hittades ingen i år. Styrelsen kan komplettera med adjungerande.

§ 7/a Till revisor valdes: Peter Ludwig (omval)
/b Till revisorssuppleant valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8 Valberedningen.
Mötet hittade ingen annan ledamot eller suppleant i år. Mötet beslöt då att låta styrelsen finna medlemmar till valberedningen.

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2020. D.v.s. 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ärenden ingivna enligt stadgarna.
Styrelsens förslag till stadgeändringar presenterades av mötessekreteraren. I korthet följande;
Nästa ändringar efter beslut på årsmötena åren 2018 och 2019 är;
Ordet Paragraf utbytes mot § och rubrik för varje paragraf som beskriver innehållet.
I § 1 ändras verksamhetsområdet till endast Limhamn samt inom dess byggnads- och stadsmiljö.
Ursprunglig § 4 och 9 slopas.
I § 9 införes att en separat kommitté arbetar med Bevarandepriset samt tillägg i styrelsens åligganden.
I § 10 ändras ledamöternas valperiod till två år med hälften överlappande.
Ny § 11 om Firmateckning införes
Utan diskussion om begränsningen av föreningens verksamhetsområde till endast Limhamn beslöt årsmötet att för andra gången, godkänna förslaget till stadgeändringar.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskrift 2019.

§ 12 Övrigt.
Inga fler frågor togs upp under mötet.

§ 13 Avslutning.
Då inga fler frågor kom upp avslutade Birgitta Mörnstam årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.

E / Slutligen avtackades Birgitta Mörnstam av mötets sekreterare för att hon ställde upp som utmärkt mötesordförande och presentatör med en flaska. Åhörarna tackade henne med en lång applåd.

Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson
Justeras Justeras

………………………… …………………………..
Roland Öhrstrand Leif Lindh