PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 46:e ÅRSMÖTE 2021

Onsdagen den 3 nov. 2021 kl. 19.00 i C-D-salen på Limhamns Folkets Hus

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på vatten. De 42 deltagarna hälsades därefter välkomna av Ulla Hårde. Sedan lämnade hon ordet till Anders Reisnert.
Utdelning av 2021 års Bevarandepris för god byggnadsvård som gick till två hus: Trindelvägen 3b.som mottogs av Torbjörn Sandberg samt till Limhamns Museum, Soldattorpet, som mottogs av Tor-Erik Jönsson som representerade museiföreningen samt av Stadsbyggnadsnämndens ordf. Sofia Heden (S) och Anna Månsdotter som båda representerade Malmö Stad.

Anders Reisnert läste upp motiveringarna och han samt pristagarna informerade om husens historia och visade ritningar och nya och gamla bilder av husen.
Nuvarande ägarna fick motta en bevarandeprisplakett för 2021 års Bevarandepris, en nytryckt Limhamnsbok samt blommor. Anders Reisnert tackade Bevarandepriskommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.
Ulla Hårde berättade om fjolårets belöning av villan på Ankarsmedsgatan 3 och visade bilder på huset.

.B / Lotteri med dragning av 3 böcker. Ulla Hårde delade ut 3 lotter var till åhörarna. Vid en lottdragning vann tre deltagare vars en bok om de Prisade Limhamnshusen.

C/ Det stadgeenliga årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Per-Erik Mases.
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Bertil Melzig och Roland Öhrstrand
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen även som rösträknare.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 200 Email och 200 brev började sändas ut den 18 okt mars, d.v.s. drygt de 14 dagar före årsmötet som stadgarna kräver.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas §4 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen, som framgår av Årsskrift 2020 och 2021:s sidor 5 – 6, hänvisades till och godkändes.
/b Den ekonomiska redovisningen, 2020 och 2021på sidan 30 resp 26, hänvisades till och godkändes.
/c Revisionsberättelsen återgavs av mötesordföranden.
Revisorn rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Föreningen saknar sedan i fjol valberedning. Enligt stadgarnas § 4 skall styrelsen bestå av ordförande, 5 – 9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har vi inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
Sven-Erik Mauritsson hade avböjt omval.

/a Till ledamöterpå 2 år valdes: Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Christer Grimshorn (omval)
Till ledamöterpå 1 år valdes: Roland Öhrstrand (omval)
Ann-Christin Hansson (omval)
Roland Strömblad (omval)

/b Till suppleanter på 1 år valdes: Berit Carlsson (omval)
Lisbeth Enander (omval)

§ 7/a Till revisor på 1 år valdes: Peter Ludwig (omval)
/b Till revisorssuppleant på 1 år valdes: Birgitta Mörnstam (nyval)

§ 8 Valberedningen.
Mötet hittade ingen annan ledamot eller suppleant i år. Mötet beslöt då att låta styrelsen finna medlemmar till valberedningen.

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2022. D.v.s. 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ärenden ingivna enligt stadgarna.
Inga frågar har inkommet varför punkten utgår.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften 2021.

§ 12 Övrigt.
Inga fler frågor togs upp under mötet.

§ 13 Avslutning.
Då inga fler frågor kom upp avslutade Per-Erik Mases. årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.

E / Slutligen borde Per-Erik Mases avtackats av mötets sekreteraren för att han ställde upp som utmärkt mötesordförande och presentatör . Åhörarna tackade honom med en lång applåd.

Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson
Justeras Justeras

………………………… …………………………..
Bertil Melzig Roland Öhrstrand