Övägen 8, fastigheten Dragörkajen 1 – Ett landmärke 

Övägen 8, Dragörkajen 1 - Ett landmärke

Övägen 8, Dragörkajen 1 – Ett landmärke

Ett av årets bevarandepris går ovanligt nog till ett nybyggt hus. Det kan man göra enligt Miljöförenings anvisningar för utdelning av priset.
”Byggnadsvårdsbegreppet kan här avse restaurering, ombyggnad, nybyggnad eller ett väl utfört kontinuerligt underhåll” Så står det i bevarandegruppens anvisningar för utdelning av priset för god byggnadsvård.
Byggnaden ligger där Dragörfärjan en gång i tiden brukade lägga till. Huset har ritats av arkitekt Lars Asklund och färdigställdes 2014.
Det är ett kontorshus i 3-6 våningar med restaurang, café´ och butiker i bottenvåningen samt terrass för uteservering vid kajen mot hamnen

Byggnaden är med sin kaxiga form, sitt branta tak och sin placering på tomten ett välkommet avbrott i den nya tämligen likformiga omgivande bebyggelsen. Den knyter väl an till den befintliga, mångfacetterade äldre bebyggelsen och hamnmiljön. Genom sin placering på tomten bevarar den kontakten mellan Övägen och kajen. Denna kontakt är bruten av övrig ny bebyggelse. På så sätt och genom sin form markerar den Dragörkajens betydelse för Limhamns historia. Ett landmärke eller sjömärke, som markerar infarten till Limhamn.

Genom café’- och restaurangverksamhet ger huset området liv och bidrar till nya mötesplatser samtidigt som butiks- och kontorsdelen är ett värdefullt tillskott i den annars så ensartade bostadsmiljön i den omfattande och pågående exploateringen av den gamla industrimarken i Limhamn.

Agneta Sallhed-Canneroth, landskapsarkitekt
Agneta Thornberg-Knutsson, byggnadsantikvarie
Hans Olsson, arkitekt
Olov Tyrstrup, arkitekt
Olga Schlyter, stf stadsantikvarie
Ulla Hårde, journalist och författare