PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 40:e ÅRSMÖTE 2014

Torsdagen den 10 april 2014 kl. 19:00 på Mathildenborg, Rudbecksgatan 2, Limhamn

A / Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt, vin och cider. Alla deltagare hälsades därefter välkomna av Per-Erik Mases.

B / Utdelning av 2014 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Arkitekt Hans Olsson informerade om Bevarandekommittén som delat ut priser sedan 1984. Sedan berättade han om årets belöningar: Gustavgatan 2A och Gamla Gatan 6. Hans läste upp årets motiveringar, se sidorna 3 och 4. Pristagarna berättade om sina renoveringar. På Gustavsgatan 2A fick de t.ex. ta in en Bobcat för att gräva upp källargolven. På Gamla gatan 6 har en dansk murare nu jobbat i 3 år och bl.a. murat upp 50 ton nytt bruk! Pristagarna fick var sin bevarandeplakett för 2014 års Bevarandepris och blommor. Per-Erik tackade Bevarandekommitténs medlemmar för deras omfattande arbete.

C / Årsmötets föredragshållare kommunalrådet Milan Obradovic, ordförande för Malmös Tekniska nämnd och På Limhamn, hälsades välkommen av Per-Erik Mases.
Milan berättade och visade bilder om utvecklingen i Malmö och Limhamn. Han fick flera frågor om bl.a. Genombrottet, plank vid Karl Johansskolan och Sibbarpsstranden. Milan lovade att ta med sig frågorna som ställdes och följa upp dem inom sitt ansvarsområde. Föreningen lovade att skicka Milan ett påminnelsemail om frågorna. Per-Erik tackade för det intressanta föredraget och förärade honom en bukett och en Limhamnsbok. Åhörarna tackade Milan med en lång applåd.

D/ Därefter öppnades det stadgeenliga Årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Per-Erik Mases
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Sven-Erik Mauritsson och Bertil Melzig
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare, endast om votering krävs.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 700 Årsskrifter började utsändas 23 mars, d.v.s. drygt 14 dagar före årsmötet. Stadgarna kräver 14 dagar.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen som framgår av Årsskriftens sidor 5-6 samt den ekonomiska redovisningen på sidan 29, 30 föredrogs.

§ 4/b Revisionsberättelsen, som finns i Årsskriften, lästes upp av Knut Linse. Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Ordförande i valberedningen Berit Linse berättade att två ledamöter avböjt omval, Yvonne Eliasson och Gunnel Esser. Berit läste sedan upp valberedningens förslag.
Enligt stadgarnas § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Per-Erik Mases (omval)
Christer Grimshorn (omval)
Sven-Erik Mauritsson (nyval)
Roland Öhrstrand (nyval)
Marie Ann-Christin Hansson (nyval)

/b Till suppleanter valdes Ywonne Löfberg (omval)
Agneta Thornberg Knutsson (omval)
§ 7/a Till revisorer valdes: Peter Ludwig (omval)
Knut Linse (omval)

§ 7/b Till revisorssuppleant valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8/a Valberedningen. Valberedningens ordf. ställde upp till omval. Valda blev:
Till ordförande valdes Berit Linse (omval)
Till suppleant Sam Hanéll (nyval)

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2015. Dvs 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ingivna ärenden: Då inga frågor eller ärenden att behandla på årsmötet ingivits uppmanade mötesordföranden de närvarande att ställa frågor senare under kvällen.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften.

§ 12 Övrigt. Per-Erik Mases informerade om föreningens kommande aktiviteter under året:
– Utställning: Lördag den 12 april kl. 13-16 är det vernissage på Limhamns Museum, Soldattorpet, Limhamnsvägen 102 på en utställning om de 40 hus som Limhamns Miljöförening belönat sedan 1984. Utställningen varar till 28 sept. Öppettider: Lördag – söndag kl.13-16.
– Strandstädning: Söndag den 27 april kl. 15-17. Samling vid våra 4 hoddor, utanför korsningen Strandgatan/Götgatan för städning av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps badstrand. Föreningen tillhandahåller säckar. Medtag gärna kaffekorg.
– Hamnfest: Torsdag 31 juli – lördag 2 aug. I år ersätts vår traditionella Hoddefest med att vi medverkar i en stor Hamnfestival som ”På Limhamn” arrangerar. Under festivalen får besökarna möjlighet att besöka en fiskebåt, se hur man röker fisk, prova på vindsurfing, segling, kanot. Man får lära sig mer om havet och Öresund. Där kommer att finnas bodar med mat, hantverk, form, konst och kultur. Det mesta är öppet mellan kl. 10-22. Vi håller våra hoddor öppna mellan kl. 13-17 varje dag.
– Höstmöte. Datum och tema ej bestämt. Separat kallelse sänds till alla medlemmarna.

§ 13 Då inga fler frågor kom upp avslutade Per-Erik Mases årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.
Årsmötet besöktes av nästan 40 medlemmar från 1 till över 90 år. Många stannade kvar en stund och talade med varandra om Limhamns framtid, och om hur vi tillsammans kan påverka den. Enade vi stå, söndrade vi falla……….

Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson
Justeras Justeras

………………………… …………………………..
Sven-Erik Mauritsson Bertil Melzig