PROTOKOLL från Limhamns Miljöförenings 38:e ÅRSMÖTE 2013

Torsdagen den 11 april 2013 kl. 19:00 i Tegnérskolan på Limhamn

A / Per-Erik Mases hälsade alla välkomna. Årsmötet inleddes med att deltagarna bjöds på ost, frukt och cider.

B / Utdelning av 2013 års Bevarandepris för god byggnadsvård. Arkitekt Margit Åkesson informerade om Bevarandekommittén som delat ut priser sedan 1984. I kommit har förutom Margit ingått flera andra arkitekter. Margit berättade sedan om hur det går till att utse pristagare och visade bilder på årets kandidathus på Odengatan, Sveagatan, Tegnérgatan 29, Gamla gatan, V Anskarigatan 24. Hon visade även bilder på olika gatutyper och på nybyggda hus på Tegnérgatan. Slutligen visades bilder på årets belönade hus; tillbyggnaden av kafféet och toaletterna på norrsidan av huset där WILLY:S ligger vid RF Bergs plats. Margit läste upp motiveringen, se sista sidan, och överlämnade plaketten för 2013 års Bevarandepris till ägaren Olof Andersson som även fick en bukett och en lång applåd. Olof Andersson berättade om planeringen, renoveringen och slutresultatet. Olof påminde om att han även fick priset i fjol och det är första gången som en person belönats två gånger.
Per-Erik Mases tackade även Margit Åkesson och Bevarandekommitténs medlemmar för deras arbete samt för att hon ställer upp även nästa år trots att hon lämnar Limhamn och flyttar till Västra Innerstaden.

C / Per-Erik Mases hälsade mötets föredragshållare stadsbiolog Magnus Wedelin från Stadsbyggnadskontoret välkommen. Med hjälp av vackra bilder visade Magnus de olika naturtyper vi har i Malmös 157 naturområden, 15 parker och 2 naturreservat och i Limhamn i synnerhet. Han berättade även hur kommunen gör för att bevara dessa. Magnus besvarade många frågor och delade ut 15 ex. av Naturvårdsplan för Malmö 2012:s två delar; Programdel resp Områdesbeskrivningar som han varit projektledare för. Per-Erik Mases tackade Magnus Wedelin för det intressanta föredraget och förärade honom en Limhamnsbok. Åhörarna tackade Magnus med en lång applåd.

D/ Därefter öppnades det stadgeenliga Årsmötet:

§ 1/a Till mötesordförande valdes Per-Erik Mases
/b Till mötessekreterare valdes Christer Westesson.
/c Till justeringsmän valdes Sven-Erik Mauritsson och Bertil Melzig
/d Mötet beslöt att utse justeringsmännen till rösträknare, endast om votering krävs.

§ 2 Frågan om mötet blivit behörigen kallat bejakades av deltagarna. Kallelse, i form av över 600 Årsskrifter började utsändas 21 mars, d.v.s. drygt 14 dagar före årsmötet. Stadgarna kräver 14 dagar.
§ 3 Den utdelade dagordningen som helt följer stadgarnas § 5 godkändes.
§ 4/a Verksamhetsberättelsen som framgår av Årsskriftens sidor 5-6 samt den ekonomiska redovisningen på sidan 30 föredrogs.

§ 4/b Revisionsberättelsen, som dock inte finns i Årsskriften, lästes upp av Per-Erik Mases. Revisorerna rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 6 Val av styrelse: Ordförande i valberedningen Berit Linse berättade att tre ledamöter avböjt omval, Jan Engsmar, Sig-Britt Dahlqvist och Eva Forsell. Berit läste sedan upp valberedningens förslag.
Enligt stadgarnas § 5 skall styrelsen bestå av ordförande, 5-9 övriga ledamöter samt tre suppleanter. Någon ny ordförande har man inte funnit så § 12 i stadgarna får tillämpas. Enligt denna får styrelsen inom sig utse ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

/a Till ledamöter valdes Christer Westesson (omval)
Tina Mörnstam (omval)
Yvonne Eliasson (omval)
Carl Henrik Hagéus (omval)
Per-Erik Mases (omval)
Christer Grimshorn (omval)

/b Till suppleanter valdes Ywonne Löfberg (omval)
Agneta Thornberg Knutsson (omval)
Sven-Erik Mauritsson (nyval)

§ 7/a Till revisorer valdes: Peter Ludwig (omval)
Knut Linse (nyval)

§ 7/b Till revisorssuppleant valdes: Hans Åke Arenklo (omval)

§ 8/a Valberedningen. Den nu sittande valberedningen ställde upp till omval. Valda blev:
Till ordförande valdes Berit Linse (omval)
Till suppleant Gunnel Esser (omval)
Två ledamöter saknas dock.

§ 9 Årsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften för år 2014. Dvs 100 kr för enskilt medlemskap och 130 kr för familjemedlemskap. Förslaget godkändes.

§ 10 Behandling av ingivna ärenden: Då inga frågor eller ärenden att behandla på årsmötet ingivits uppmanade mötesordföranden de närvarande att ställa frågor senare under kvällen.

§ 11 Handlingsprogram för det kommande verksamhetsåret:
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att verka i enlighet med föreningens stadgar och efter styrelsens bedömning av nya uppkomna frågor, samt enligt kalendarium på sidan 7 i Årsskriften.

§ 12 Övrigt. Per-Erik Mases informerade om föreningens närmsta aktiviteter:
– Söndagen den 14 april kl. 15-17. Städning av stranden mellan Småbåtshamnen och Sibbarps badstrand. Samling vid våra hoddor utanför Götgatans korsning med Strandgatan.
– Söndagen den 1 september kl. 15:00. Hoddefesten.
– Höstmöte. Datum och tema ej bestämt. Separat kallelse sänds till alla medlemmarna.

§ 13 Då inga fler frågor kom upp avslutade Per-Erik Mases årsmötet och hälsade alla välkomna till Limhamns Miljöförenings kommande aktiviteter.
Årsmötet besöktes av nästan 40 medlemmar från 1 till över 90 år. Många stannade kvar en stund och talade med varandra om Limhamns framtid, och om hur vi tillsammans kan påverka den. Enade vi stå, söndrade vi falla……….

Vid protokollet

…………………………..
Christer Westesson
Justeras Justeras

………………………… …………………………..
Sven-Erik Mauritsson Bertil Melzig